Algemene voorwaarden

Voor cursussen die in Nederland worden gegeven, geldt de tekst van deze Nederlandse Algemene Voorwaarden voor de tekst van de Duitse Algemene Voorwaarden van NorthWest Kiteboarding.

Versie 01-01-2021 - Nederlands

§1 Deelnemers (cursisten en huurders)
Gerechtigd tot deelname aan cursussen/lessen (“cursus”) en het huren van materiaal (“verhuur”) is iedere persoon (“de deelnemer”) die niet door gezondheid en fysieke gesteldheid beperkt is om de kite/- of SUP-sport zonder gevaar voor zichzelf of anderen te beoefenen. Een voorwaarde voor deelname aan een kite-cursus, kite-verhuur, SUP-cursus of SUP-verhuur is dat de betreffende persoon zonder hulpmiddelen minimaal 15 minuten in open water kan zwemmen. In het geval van minderjarigen is de voorafgaande schriftelijke toestemming (te verstrekken bij de aanmelding, zie hierna) van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

§2 Aanmelden en beëindigen
Aanmelden voor een kite-cursus moet schriftelijk (online). Hetzelfde geldt voor het afnemen van een cursus of verhuur in de vorm van een (cursus)voucher, die alsdan tevens als factuur heeft te gelden. Opzeggen of annuleren moet eveneens schriftelijk. Als de beëindiging plaatsvindt na het bevestigen van de boeking cq verzending van de respectievelijke cursusvoucher of factuur door NorthWest Kiteboarding (waarmee het contract tot stand komt) en er wordt door de deelnemer geen (geschikte) vervanger voorgedragen, dan geldt 50% van het totale cq nog openstaand cursusbedrag cq te goed als annuleringsvergoeding. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd indien de deelnemer niet in gaat op een (na alle redelijkheid) geboden alternatief in de ruimste zin. Geboekte cq ongebruikte uren blijven geldig tot 1 jaar na factuurdatum. We behouden ons het recht voor om het contract zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen als een redelijk en gebruikelijk minimumaantal deelnemers aan de betreffende cursus niet wordt bereikt. Hetzelfde geldt voor gevallen van overmacht (zoals harde wind, windrichting, bliksem/onweer, temperaturen onder 10 ° C), als het (kite)surfmateriaal wordt vernietigd door botsingen of vandalisme et cetera. Deelnemers die een cursus op hinderlijke wijze verstoren, zich in strijd met normale fatsoensnormen of de wet gedragen (zowel ter plaatse van de cursuslocatie of bijvoorbeeld via internet), zichzelf en/of anderen opzettelijk in gevaar brengen of waarvan aan de geschiktheid zoals omschreven in paragraaf 1 kan worden getwijfeld, kunnen/zullen worden uitgesloten van verdere deelname. Betaalde bedragen worden ook dan niet gerestitueerd. Verdergaande of andere aanspraken zijn er niet

§3 Verplichting tot medewerking
In geval van tekortkoming(en) in de nakoming van het contract is de deelnemer verplicht al het redelijke te doen om de tekortkoming te weg te nemen en de schade die eventueel ontstaat of is ontstaan tot een minimum te beperken.

§4 Veiligheidsvoorwaarden
De instructies van de instructeur moeten altijd worden opgevolgd. Bij alle kite-cursussen moet een bril worden beveiligd tegen verlies en sieraden zoals ringen moeten worden verwijderd.

§5 Zorgplicht
De veiligheid en goede werking van het kite-materiaal wordt verzekerd door regelmatige inspectie. Desalniettemin is de deelnemer verplicht om voor aanvang van de kitesurf- cq SUP-sessie de uitrusting te controleren. In het belang van alle betrokkenen is iedere deelnemer verplicht eventuele schade direct te melden. Als de veilige en goede werking van het kite-materiaal niet langer is gegarandeerd door het niet opvolgen van de instructies van de instructeur of door nalatig of zelfs opzettelijk gedrag van de deelnemer, heeft de deelnemer geen recht op vergoeding voor tijdverlies als gevolg van het nemen van de feiten en het verhelpen van de fout; en bovendien is de deelnemer aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan materiaal van NorthWest Kitboarding en/of anderen.

§6 Aansprakelijkheid
Wij zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige voorbereiding van cursussen en evenementen, de zorgvuldige selectie en monitoring van de uitvoering en uitvoerders (zoals de instructeurs), de nauwkeurigheid van de cursusomschrijving en levering van de contractueel overeengekomen service, evenals voor de zorgvuldige uitvoering van de inspectie om de veiligheid en de geschiktheid van de ter beschikking gestelde kite-uitrusting te kunnen garanderen; maar onverminderd hetgeen in paragraaf 5 hiervoor is bepaald. Echter iedere aansprakelijkheid voor materiële schade en persoonlijk letsel aan/ van de deelnemer is uitgesloten, ook schade die het gevolg is van een tekortkoming in verband met onze verantwoordelijkheden zoals bedoeld in de eerste zin van deze paragraaf! De deelnemer is verplicht eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer zelf of door derden te melden. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor zelf toegebrachte schade (inclusief pech en gevolgschade) aan het materiaal en materieel dat ter beschikking is gesteld in het kader van het contract. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies van kostbaarheden, brillen, sieraden, geld en andere voorwerpen.

§7 Aanvullende cursusvoorwaarden
Bijna geen enkele andere watersport vereist zoveel flexibiliteit en mobiliteit als kitesurfen. Het (vaak) moeten veranderen van locatie voor de beste leeromstandigheden is een vast gegeven. NorthWest Kiteboarding biedt deze flexibiliteit en mobiliteit en zorgt voor een soepel organisatieproces en materiaaltransport. Het kan dus voorkomen dat de plaats van uitvoering van de cursus wijzigt en dit moet de deelnemer voor lief nemen.

§8 Aanvullende huurvoorwaarden
NorthWest Kiteboarding heeft het recht verhuur van materialen te weigeren indien de deelnemer niet over de vereiste kwalificaties beschikt (min. VDWS-level 5, Watersportverbond module 6, IKO-Level 3). Deelnemer is verplicht de gehuurde zaken tijdig te retourneren. Veranderende weersomstandigheden dienen te worden ingecalculeerd en vormen geen reden voor te late inlevering. Bovendien is de deelnemer jegens verhuurder aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst als hoofdelijke schuldenaar. De huurder is ook verantwoordelijk voor eventuele medegebruikers, indien toegestaan bij het aangaan van het contract.

§9 Reparatieclausule
Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst. In dat geval wordt de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

header-nieuwsbrief-aanmelden

Mis onze kortingen op cursussen en uitverkoop niet!

header-nieuwsbrief-aanmelden

Mis onze kortingen op cursussen en uitverkoop niet!